ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ

Εμείς αγοράζουμε χρησιμοποιημένους συσσωρευτές, μαύρο μόλυβδο και υλικά κάθε είδους που περιέχουν μόλυβδο. 

Έχουμε δυνατότητα παραχώρησης δοχείων χωριστής συλλογής χρησιμοποιημένων μπαταριών μολύβδου-οξέως και άλλων αποβλήτων υψηλής περιεκτικότητας μολύβδου, όπως και μεταφορά των αποβλήτων από τον χώρο των αντισυμβαλλόμενων εταιρειών έως τον τόπο ανάκτησης τους στο εργοστάσιο μας στην πόλη Ντολνα μπάνια. 

Η δραστηριότητα της εταιρείας σχετίζεται και με αγορά αποβλήτων που περιέχουν μόλυβδο με προέλευση εκτός της επικράτειας της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας. Για όλους για τους οποίους χρειάζεται η έκδοση προηγούμενης γραπτής κοινοποίησης και άδειας σύμφωνα με τον Κανονισμό 1013/2016 σχετικά με την διασυνοριακή μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων εμείς συμβάλουμε στην προετοιμασία των εγγράφων που απαιτούνται να υποβληθούν στις αρμόδιες αρχές.