Новини

СЪОБЩЕНИЕ

до заинтересованите лица и общественост

на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда

ЕЛ БАТ АД, Долна баня

2040 гр. Долна баня, местност Съръмеше, кв. 121, УПИ I, Административна сграда 

обявява на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за

„Реконструкция на съществуващо пречиствателно съоръжение за дъждовни води от площадката на  „Ел Бат“ АД – гр. Долна баня“