Новини

СЪОБЩЕНИЕ

до заинтересованите лица и общественост

на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда

ЕЛ БАТ АД, Долна баня

2040 гр. Долна баня, местност Съръмеше, кв. 121, УПИ I, Административна сграда 

обявява на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за

Изграждане на складове за готова продукция и сграда за обслужване на автомобилна везна в ПИ с идентификатор № 22006.113.527 по кадастралната карта на Община Долна баня