Новини

СЪОБЩЕНИЕ

до заинтересованите лица и общественост

на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда

ЕЛ БАТ АД, Долна баня

2040 гр. Долна баня, местност Съръмеше, кв. 121, УПИ I, Административна сграда 

обявява на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за

Оптимизация в работата на Инсталация за производство на олово и оловни сплави на Ел Бат АД чрез монтаж и въвеждане в експлоатация на приемателен котел за междинно съхранение на разтопено олово, без промяна на капацитета на Инсталацията