Производство

Раздвајање и одсумпоравање (десулфатизациjа)

У овом делу се оловно-кисели отпадни акумулатори дробе и сепарираjу на следеће компоненте: оловна паста, метална фракција, електролит, пластична маса.

Отпадни електролит и оловна паста се подвргаваjу одсумпоравању (десулфатизациjи), у резултату чега је добијена десулфатизирана оловна пасту и раствор сулфата натријума.

Сулфат натријума се концентрира у вакуумскоj испаривачкоj инсталациjи да би се добио готови производ – материjа сулфата натријума.