Новини

СЪОБЩЕНИЕ

до заинтересованите лица и общественост

на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда

ЕЛ БАТ АД, Долна баня

2040 гр. Долна баня, местност Съръмеше, кв. 121, УПИ I, Административна сграда 

обявява на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за

„Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с обща инсталирана мощност от 999.58 kWp,

разположена на покрива на сгради в ПИ с идентификатор 22006.113.529“